Grafička priprema

Grafička priprema, dio procesa grafičke proizvodnje u kojem se tekst i ilustracije grafički obrađuju, oblikuju i povezuju u cjelinu te izrađuje materijalna ili virtualna tiskovna forma. Grafička obradba teksta, tj. izradba tiskarskog sloga, obuhvaća određivanje likovno-grafičkih svojstava teksta, a grafička obradba ilustracija (reprofotografija) proces je u kojem se jednotonske i višetonske ilustracije (npr. crteži i fotografije) prevode u oblik prikladan za grafičku reprodukciju. Nakon završene obradbe slijedi prijelom, kojim se tekst i ilustracije povezuju u cjelinu, a time se definira konačni izgled grafičkoga proizvoda (osnutak), odn. izgled materijalnoga (film, folija, paus-papir) ili virtualnog predloška (digitalni zapis).

Color Media d.o.o. / 2021 / All rights reserved.

Webdesign by Boris Trogrančić